NABÓR KANDYDATÓW NA RODZINY WSPIERAJĄCE

Utworzono dnia 16.02.2024

 

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach w oparciu o art.29 ust. 1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023, poz 1426z późn. zm.) zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

 

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomoc w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka(np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi),które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo i nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na tle seksualnym.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt / burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy , na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Rodzina wspierająca nie realizuje swoich działań zawodowo- nie otrzymuje wynagrodzenia. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi ciągły nabór na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

 

Podjęcie się tej funkcji może dostarczyć wiele satysfakcji osobom, które zechcą swój czas, wiedzę i doświadczenie poświęcić rodzinie, potrzebującej  wsparcia.

 

 

ZAŁĄCZNIKI