Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

                                                                                                                          

Wstęp Deklaracji

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej OPS – opszabki.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-20

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

  • zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego

  •  część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-28

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-20

 

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej analizy stanu faktycznego stosowania mechanizmów dostępności bez udziału podmiotów zewnętrznych.

Pobierz Raport o stanie zapewniania dostępności

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lidia Wojcieszuk, ops@zabki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 510 98 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Jeżeli zgłaszasz potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, określ dogodny sobie sposób przedstawienia tej informacji.

 

Procedura

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 Dostępność architektoniczna

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 1, 05-091 Ząbki.

Budynek jest dobrze oznaczony, nazwa i adres umieszczony jest w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym.

Drzwi głównego wejścia są widoczne na tle fasady.

Do budynku prowadzą schody, jest podjazd dla osób o szczególnych potrzebach.

Przy wejściu do budynku jest domofon umożliwiający kontakt z wybranym Działem OPS.

Brak w oznakowaniu ciągów komunikacyjnych w nawierzchnie dotykowe.

 

Na piętro prowadzą schody. Brak windy.

Schody nie posiadają wystającej krawędzi tzw. nosków.

Schody są proste i wyposażone w poręcze. Na poręczach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a.

Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnej.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.

Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Personel jest przeszkolony w obsłudze osób niepełnosprawnych.

 

ZAŁĄCZNIKI