Zasiłek celowy

Zasiłek celowy przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.
 
Komu przysługuje zasiłek celowy?
Zasiłek celowy przysługuje:
  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 776 zł);
  • rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 600 zł na osobę);
  • osobie bezdomnej i innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
  • osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej

W szczególnie uzasadnionych przypadkach:

osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może zostać przyznany specjalny zasiłek celowy:

  • nie podlegający zwrotowi, w wysokości nie przekraczającej kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny;
  • pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.