Dodatek osłonowy

Informujemy, że na terenie Miasta Ząbki obsługę wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 1.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek osłonowy przysługiwać będzie:

• osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł;

• osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

• 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

• 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

• 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

• 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

• 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

• 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

• 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

• 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Spowoduje to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego, a kwota dodatku do wypłaty będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Wnioski można składać:

• elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP

• papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach.

Termin złożenia wniosku

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wsniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100 % dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Do pobrania:

1. Wniosek o wypłate dodatku osłonowego.

2. RODO

3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach.

4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego.

5. Wskazówki jak wypełnić wniosek.