Obowiązek informacyjny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach informuje, że zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 1, 05-091 Ząbki.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 783-220-250, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 15.00 oraz pocztą: daneosobowe@zabki.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c), e) RODO oraz na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. g) RODO tj. zadania określone w ustawach:
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • Ustawa z dnia 09 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty;
  • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
  • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start";
  • Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
  • Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny;
  • Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020;
  • Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, w każdym czasie.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.
 2. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia pomocy/przyznania świadczeń.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka).