Asystent rodziny

Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie

jest zagubienie się w służeniu innym”

 

Praca na rzecz rodziny, a zwłaszcza tej dotkniętej kryzysem, stanowi jeden z głównych priorytetów Ośrodka Pomocy Społecznej    w Ząbkach. Mając na celu zniwelowanie problemu słabych kompetencji i umiejętności wychowawczych, nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny, umieszczania dzieci w placówkach zastępczych - podejmowane są działania mające za zadanie temu zapobiec. Między innymi do tego powołane jest stanowiska asystenta rodziny, który z założenia wspiera rodziny wielokierunkowo, zarówno pod kątem socjalnym ale przede wszystkim terapeutycznym i wychowawczym.

Praca asystenta rodziny zmierza ku pobudzeniu aktywności wszystkich jej członków, przy ich pełnym udziale, nie pozwala na pozostawanie bycia biernym, stara się scalić jednostki w podążaniu za wspólnym celem, którego istotą jest autonomia i zaradność życiowa z pełną samokontrolą, co w efekcie pozwoli uzyskać zatraconą wcześniej stabilizację.

Dzięki pogłębionej analizie przypadku wraz z jego niewydolnościami możliwe stanie się opracowanie skuteczniejszej ochrony zapobiegającej podobnym sytuacjom. Zebranie informacji o przyczynach i źródłach da szanse na uskutecznienie wsparcia zarówno dla tych osób dotkniętych kryzysem jak i wszystkich, które zmierzają ku niemu. Ponadto pogłębiona praca na rzecz rodziny pomoże przy skonstruowaniu profilaktycznych planów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji na poziomie lokalnym, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w skali ogólnej.

Asystent rodziny ma za zadanie zmienić stosunek osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększyć ich poczucie wpływu na własne życie, podnieść samoocenę. Indywidualna pomoc służy rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny, osiąganiu przez nich wyznaczonych celów, wzbudzaniu w nich wiary we własne możliwości oraz motywowaniu do podejmowanych działań do tej pory uznawanych za niemożliwe.

Wszystko w efekcie sprowadza się do usamodzielnienia rodziny, zapewnienia bezpiecznego środowiska do funkcjonowania dzieciom z jednoczesnym ograniczeniem jak i minimalizacją umieszczania ich w środowiskach zastępczych. Dzięki takiej metodyce o nasilonej intensywności działań kierowanych bezpośrednio w środowisko jednostek, całość pracy świadczonej na jej rzecz przez OPS staje się ukierunkowywana bardziej trafnie. Współdziałanie na rzecz rozwiązania określonych problemów nabiera siły i zwiększa szanse oraz możliwości pozytywnego efektu.

Osoba asystenta rodziny jest swoistym "Aniołem Stróżem", który stoi obok, obserwuje, nie uchroni przed upadkiem, ale zawsze powie "dasz radę", kiedy wszystko wokół będzie próbowało wmówic że jest inaczej...

 

 

Przydatne linki:
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informator-za-zyciem/
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860/1
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000697/U/D20170697Lj.pdf