Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach

Stypendia szkolne

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
 

STYPENDIUM SZKOLNE

W roku szkolnym 2022/2023 przyznane uczniom stypendium szkolne realizowane będzie jako refundacja poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne.

Podstawą do refundacji jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur VAT, rachunków (wystawionych na opiekuna ustawowego bądź prawnego małoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia, jeśli sam złoży wniosek o stypendium) lub potwierdzeń wystawionych przez szkołę dot. zajęć zorganizowanych za jej pośrednictwem.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń:

1) zamieszkujący na terenie miasta Ząbki;

2) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;
3) uczący się w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkołach niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia 24 roku życia.
 
Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi: 
   600 zł netto na osobę w rodzinie.
Dochody wyliczane są z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - sierpień 2022r.

W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą:
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.

Stypendium nie przysługuje uczniom:

 • klas zerowych,
 • którzy nie mieszkają na terenie miasta Ząbki,
 • którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł (rocznie).​
 • którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

Świadczenie wychowawcze ,,500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

 •  od 01 września do dnia 15 września 2022r.  jest to termin ostateczny.
 • W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie wskazanego wyżej terminu - w tych przypadkach każdy wniosek należy szczegółowo uzasadnić oraz wnieść prośbę o przywrócenie terminu do złożenia wniosku, uprawdopodobniając, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy osoby zainteresowanej złożeniem wniosku.
 • Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnej dokumentacji oraz podawanie aktualnych numerów telefonicznych.

 

Spis wydatków podlegających refundacji w ramach stypendium:

 1. zakup książek tj.: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie, 
 2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
 3. tornister (plecak szkolny),
 4. obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego,
 5. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową),
 6. mundurek szkolny,
 7. przybory i materiały do nauki zawodu,
 8. artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
 9. drukarka (1 szt. na rok szkolny), papier, tusz do drukarki,
 10. pokrycie kosztu abonamentu internetowego (refundacja na podstawie faktur z dołączonym potwierdzeniem wpłaty i umowy o świadczeniu usług)
 11. komputer PC/laptop/tablet (po 1 szt. na rok szkolny), monitor komputerowy (1 szt. na rok szkolny), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, koszt naprawy komputera,
 12. instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry (z zaświadczeniem/oświadczeniem o pobieraniu nauki gry na instrumencie)
 13. strój kąpielowy na basen, klapki, okulary pływackie, czepek (rachunki dotyczące wyłącznie ucznia klasy 2 Szkoły Podstawowej),
 14. koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych lub w klubach sportowych,
 15. koszty udziału w  zajęciach  edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
 16. koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach (wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru)

 

ZASIŁEK SZKOLNY 2022/2023r.

Zasiłek szkolny może być przyznany:

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

 • śmierć rodzica wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,​
 • kradzież w mieszkaniu ucznia,​
 • pożar lub zalanie mieszkania,​
 • klęska żywiołowa (susza, powódź),​
 • wypadek komunikacyjny

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzając zaistnienie zdarzenia losowego.

 
Druki do pobrania:
 
 
 

Tłumacz online

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny