Stypendia szkolne

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO 
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024STYPENDIUM SZKOLNE

W roku szkolnym 2023/2024 przyznane uczniom stypendium szkolne  realizowane będzie jako refundacja poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń:

1) zamieszkujący na terenie miasta Ząbki;
2) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

* bezrobocie,
* niepełnosprawność,
* ciężka lub długotrwała choroba,
* wielodzietność, 
* brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
* alkoholizm lub narkomania,
* gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;

3) uczący się w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkołach niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia 24 roku życia.

Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi:
600 zł netto na osobę w rodzinie.
Dochody wyliczane są z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku – sierpień 2023r.
W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą:
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.

Stypendium nie przysługuje uczniom:

* klas zerowych,
* którzy nie mieszkają na terenie Ząbek
* którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, * kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł (rocznie).
* którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 z dn. 28 listopada 2003r. O świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

Świadczenie wychowawcze „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
* od 01 września do dnia 15 września 2023r. jest to termin ostateczny.
* W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie wskazanego terminu – w tych przypadkach każdy wniosek należy szczegółowo uzasadnić oraz wnieść prośbę o przywrócenie terminu złożenia wniosku, uprawdopodobniając, że uchylenie terminu nastąpiło bez winy osoby zainteresowanej złożeniem wniosku.
* Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne  prosi się o składanie kompletnej dokumentacji oraz podawanie aktualnych numerów telefonicznych.

SPIS WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI W RAMACH STYPENDIUM:
1. Podręczniki, lektury szkolne, także w formie e-booka oraz audiobooka, słowniki, encyklopedie i inne książki pomocne w realizacji procesu dydaktycznego np. atlasy, tablice matematyczne, książki do nauki języków obcych.
2. Tornistry, plecaki i przybory szkolne.
3. Odzież sportowa np. dresy, bluzy sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulki gimnastyczne, getry.
4. Obuwie sportowe np. tenisówki, halówki, trampki, adidasy na zajęcia wycofania fizycznego.
5. Wyposażenie na basen, tj. klapki, czepek lub strój kąpielowy.
6. Wymagany przez szkołę strój galowy.
7. 1 biurko szkolne i 1 krzesło do biurka szkolnego w danym roku szkolnym.
8. Komputer, laptop, tablet, notebook, pamięć przenośna, oprogramowanie komputerowe, urządzenia peryferyjne do komputera (monitor, drukarka,głośniki, modem, router, mikrofon, myszka, klawiatura), tusz, toner, papier do drukarki, płyty CD i DVD oraz części komputerowe usprawniające działanie posiadanego komputera.
9. Abonament za internet w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego, z wyłączeniem abonamentu internetowego w telefonach komórkowych.
10. Instrumenty muzyczne dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach zagranicznych.
11. Sprzęt i strój treningowy, wymagany na dodatkowych zajęciach  realizowanych prze ucznia.
12. Inne pomoce niezbędne w procesie edukacyjnym.

ZASIŁEK SZKOLNY 2023/2024R.
Zasiłek szkolny może być przyznany:

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być;
* śmierć rodzica wspólnie zamieszkującego i gospodarującego, 
* kradzież w mieszkaniu ucznia,
* pożar lub zalanie mieszkania,
* klęska żywiołowa (susza, powódź), 
* wypadek komunikacyjny

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystawienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego .

 

 

Druki do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Regulamin