Świadczenie pielęgnacyjne

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne?

Stanowisko Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10.09.2021 r.  w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne nie jest uzależnione od dochodu i jego wysokość w 2023 r. wynosi 2458 zł.
 
Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
 1. matce lub ojcu,
 2. opiekunowi faktyczemu dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodzniny i systemie pieczy zastępczej,
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
!! Wykazane osoby mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
 • orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  • konieczności stałej / długotrwałej opieki,
  • pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień oiekuna dziecka w procesie jego leczenia i rehabilitacji i edukacji.

Osobom , o których mowa w pkt 4 - innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki - świadczenie przysługuje, w przypadku gdy zostaną łącznie spełnione następujące warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki: nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • nie ma osób, o których mowa w powyższych punktach lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Kiedy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?
Przysługuje ono w momencie gdy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
 • nie później niż do ukończenia 18 r. życia lub
 • w trakcie nauki w szkole / szkole wyższej do ukończenia 25 r. życia.

Świadczenie pielęgnacyjnie nie przysługuje, jeśli:

 1. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do:
  • emerytury, renty, renty socjanej;
  • renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego;
  • zasiłku stałego;
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
  • zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o  którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 2. osoba wymagająca opieki:
  • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zastępczej zapewniającej calodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 3. na osobę wymagającą opieki:
  • inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
  • jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjanego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  • inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Ważne!
Osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić OPS w Ząbkach o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym również w przypadku wyjazdu wnioskodawcy lub członka jego rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej.
Niepoinformowanie OPS w Ząbkach o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia, a w konsekwencji - koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
 
UWAGA Wypełnione wnioski należy składać z kompletem skopiowanych dokumentów.
 
Do pobrania:
Akty prawne:
1. Ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych