Dodatek do innych źródeł ciepła

Dodatek dotyczy głównego źródła ciepła w gospodarstwie domowym. Aby go otrzymać, źródło ciepła trzeba zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Może to zrobić właściciel domu lub zarządca budynku. 

Możesz otrzymać dodatek, jeśli korzystasz z jednego z poniższych źródeł ciepła i rodzajów paliwa.

Źródła ciepła:

kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

kocioł na paliwo stałe,

kocioł olejowy,

kominek,

koza,

ogrzewacz powietrza,

piec kaflowy na paliwo stałe,

piecokuchnia,

trzon kuchenny.

Rodzaje paliwa:

pelet drzewny,

drewno kawałkowe,

inny rodzaj biomasy,

gaz skroplony LPG,

olej opałowy.

Na jedno gospodarstwo domowe można otrzymać tylko jedno dofinansowanie.

Wnioski można składać:

- elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP

papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej, Ząbki, ul. Wojska Polskiego 1  

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.  

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3. kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.  

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1.   3000 złotych – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2.   1000 złotych – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3.   500 złotych – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4.   2000 złotych – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Do pobrania:

1. Wniosek