Przeciwdziałanie przemocy

CZYM JEST PRZEMOC W RODZINIE?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działania naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

FORMY PRZEMOCY W RODZINIE:

  • przemoc fizyczna - np. bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie.
  • przemoc psychicznazawiera przymus i groźby np. wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi.
  • przemoc seksualna - o przemocy seksualnej mówimy wtedy, kiedy dochodzi do zmuszania osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania o jej zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić.
Zachowania naruszające intymność to: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi.
  • przemoc ekonomiczna - wiąże się z celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawieniem środków do życia lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokojone niezbędne dla przeżycia potrzeby, np. niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętych osobistych pomieszczeń, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, dysponowanie czyjąś własnością, zmuszanie do spłacania długów, zaciąganie pożyczek „ na wspólne konto” bez wiedzy lub zgody partnera, sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez zgody.
  • zaniedbanie - oznacza to np. niedawanie środków na utrzymanie, pozbawienie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielanie pomocy, uniemożliwienie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb jak: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka itd.

Jeżeli doznajesz takich zachowań, powiadom Policję,

dzwoniąc na numer 997 lub 112

bądź przyjdź do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach

ul. Wojska Polskiego 1,

lub zadzwoń na nr. tel. 22 510-98-20


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
801-120-002
Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" Warszawa
(22) 668-70-00
dni powszednie 14.00 - 22.00
dyżur prawny
poniedziałek i środa 18.00 - 22.00

Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzony przez Fundację Centrum Praw Kobiet
ul. Wilcza 60 lok. 19
00-679 Warszawa
Tel. interwencyjny  600 070 717
Strona internetowa

POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W ZIELONCE
ul. Poniatowskiego 29
05-220 Zielonka
 
Zajmujemy się przede wszystkim udzielaniem pomocy i wsparcia ofiarom przemocy domowej. W miarę możliwości udzielamy pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek prowadzi hostel dla ofiar przemocy w rodzinie, których bezpieczeństwo jest zagrożone. Prowadzimy konsultacje prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjalne dla osób dorosłych w siedzibie Ośrodka.
 
Zapisy do specjalistów pod numerem: (022) 771 83 84
Telefon Interwencyjny (24h): 504 221 017
Porady e-mailowe: psychologpoikzielonka@gmail.com
e-mail: poik@powiat-wolominski.pl