Fundusz alimentacyjny

Ile wynosi i na jaki okres przyznawane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyżej niż 500 zł.
Przyznawane są na okres od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 
Obecnie wnioski składane są na okres:
2022/2023 od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.
2023/2024 od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.
 
Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 można składać:
- od 1 lipca 2023 r. drogą elektroniczną (PUE ZUS, emp@tia, bankowość elektroniczna)
- od 1 sierpnia 2023 r. (w formie papierowej) osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Wypełnione wnioski należy składać z kompletem dokumentów.
 
Komu i kiedy przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego?
* Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wynonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna (art. 2 pkt 11 ustawy)
!!! Za bezskuteczną uważa się egzekucję (art. 2 pkt 2 ustawy) w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
!!! Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
  - braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  - braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
 
* Świadczenia te przysługują osobom uprawnionym:
  • do ukończenia przez nią 18 roku życia,
  • do ukończenia przez nią 25 roku życia - w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bezterminowo - w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
* Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza:
- w okresie świadczeniowym trwającym od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. - 900 zł.
- w okresie świadczeniowym trwającym od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. - 1209 zł.
 
W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł/ 1209 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.
 
* Ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego (rodzica).
 
Komu nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
Świadczenie nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:
  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
  • zawarła związek małżeński.
 
Do pobrania:
2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni a roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
2. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin