Becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka (tzw. becikowe) to wolne od podatku dochodowego świadczenie rodzinne w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.
 
Komu przysługuje?
Becikowe przysługuje:
  • matce lub ojcu dziecka;
  • opiekunowi prawnemu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka.
Zapomoga przyznawana jest jeśli:
  • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922zł netto;
  • matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.
Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.
 
Do kiedy można złożyć wniosek?
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia.
 
!!! Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.
 
Czy osoby samotnie wychowujące dzieci mogą ubiegać się o becikowe?
TAK jeśli:
- rodzice lub jedno z rodziców nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
- rodzic dziecka posiada prawomocny wyrok rozwodowy lub separacyjny zasądzający miejsce pobytu dziecka przy nim;
- rodzic dziecka posiada wyrok alimentacyjny / ugodę zatwierdzoną przez sąd / akt notarialny potwierdzony przez sąd opatrzone pieczątką prawomocności lub klauzulą wykonalności;
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
- sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
 
UWAGA Wypełnione wnioski należy składać z kompletem skopiowanych dokumentów.
 
Do pobrania:
2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
Akty prawne:
1. Ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych