Zasiłek rodzinny

Na jaki okres przyznawany jest zasiłek rodzinny?
Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.
 
!!! Wnioski na nowy okres zasiłkowy, trwający
od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r. można składać:
- od 1 lipca 2023 r. drogą elektroniczną (PUE ZUS, obywatel.gov.pl, empatia, bankowość elektroniczna);
- od 1 sierpnia 2023 r. (w formie papierowej) osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 
UWAGA Wypełnione wnioski należy składać z kompletem skopiowanych dokumentów.
 
Komu przysługuje zasiłek rodzinny?
Zasiłek rodzinny przysługuje:
 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się (tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
 
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
 • 18 roku życia;
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do 21 roku życia;
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przypadku ukończenia przez dziecko 24 roku życia w trakcie ostatniego roku studiów prawo do zasiłku przysługuje do zakończenia tego roku studiów.
 
Ile wynosi kryterium dochodowe?
Zasiłek rodzinny przysługuje wraz z dodatkami, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty:
 • 674,00 zł
 • 764,00 zł - w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
W jakiej wysokości przyznawany jest zasiłek rodzinny?
 • 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 18 roku życia;
 • 135 zł na dziecko powyżej 18 roku życia.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
 1. urodzenia dziecka;
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 3. samotnego wychowywania dziecka;
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (trzecie i kolejne dziecko);
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka;
 6. rozpoczęcia roku szkolnego;
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Komu nie przysługuje zasiłek rodzinny?
 • Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Do pobrania:
4. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.
5. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
7. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
 
Akty prawne:
1. Ustawa z dn. 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

ZAŁĄCZNIKI

 • ZSR-05 (05)(1).pdf
  Utworzono: 29.06.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • SR-1(1).pdf
  Utworzono: 29.06.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych