"RESTART w OPS w Ząbkach”

Realizacja Projektu POWER 2.5 ,,RESTART w OPS w Ząbkach!

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach od 1 października 2019 r. rozpoczął realizację projektu „RESTART w OPS w Ząbkach!” w ramach konkursu zamkniętego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 dla Osi Priorytetowej II Efektywnej polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany będzie do 31 marca 2021 r.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 416 031, 65 zł

Projekt jest w 100% realizowany ze środków zewnętrznych.

 

Celem Projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach (dalej OPS) poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych OPS od pracy socjalnej i usług oraz poprzez optymalizację wykorzystania potencjału osób zatrudnionych w OPS służące poprawie jakości obsługi klientów OPS.

 

W ramach projektu odbędą się m.in. warsztaty przygotowujące pracowników socjalnych i kadrę zarządzającą Ośrodka do wprowadzonych zmian, wizyta studyjna, superwizja i poradnictwo specjalistyczne oraz zostaną wyposażone nowe stanowiska pracy.