Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku

Jaką kwotę można odzyskać z tytułu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023?

Odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 21.12.2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł;

Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu weryfikowana jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym.

Jak i kiedy złożyć wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT?

Wnioski w formie papierowej można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach, lub elektronicznej (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego). Aby otrzymać refundację podatku VAT należy złożyć wniosek nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Jakie dokumenty należy dołączyć? Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Wniosek VAT za 2023r

Wniosek VAT za 2024r.

Klauzula RODO

 

STRONA DO ZłOŻENIA WNIOSKU:

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-refundacje-podatku-vat-za-paliwo-gazowe-dla-gospodarstw-domowych