Zasiłek okresowy

Komu przysługuje zasiłek okresowy?
 
Zasiłek okresowy przysługuje:
  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 776 zł);
  • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 600 zł na osobę);
W szczególnie uzasadnionym przypadku osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium może być przyznany zasiłek okresowy pod warunkiem zwrotu całości lub części kwoty zasiłku.
 
Zasiłek okresowy przysługuje, w szczególności ze względu na:
  • długotrwałą chorobę;
  • niepełnosprawność;
  • bezrobocie;
  • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego;
  • zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych do czasu otrzymania pierwszej wpłaty po podjęciu pracy.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
1)    kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
2)    kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.