Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

https://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/

Dokumenty strategiczne:

 

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021–2030

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021–2030 (Plan) jest programem wojewódzkim w zakresie ekonomii społecznej (ES). Wzmocnienie roli tego sektora w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu jest wyzwaniem, a zarazem szansą dla województwa o tak dużym kapitale ludzkim, społecznym i ekonomicznym. Samorząd Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, jako kreator regionalnych polityk publicznych odpowiedzialny za ich wdrażanie, ma zasadniczy wpływ na rozwój ES. Plan jest dokumentem strategicznym i zarazem wykonawczym. Określono w nim szczegółowo cele rozwoju ES w województwie, zaproponowano działania oraz oczekiwane rezultaty i wskaźniki.