Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:
  • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (776 zł);
  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub cakowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (600 zł na osobę).
 
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
  • W przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; jednak nie więcej niż 719 zł miesięcznie.
  • W przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
  • Zasiłek stały nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie.
Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się zasiłku okresowego.
 
Zasiłek stały nie przysługuje, jeżeli:
  • osoba otrzymuje rentę socjalną;
  • osoba otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne;
  • osoba otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy;
  • osoba otrzymuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
  • osoba otrzymuje zasiłek dla opiekuna.