Usługi opiekuńcze

 
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują:
 
  • osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
  • osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
 
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
Warunki odpłatności za usługi opiekuńcze określa się w decyzji administracyjnej o ich przyznaniu, w wysokości za 1 godzinę:
1) 18.30 zł - za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych;
2) 25 zł - za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Całkowite zwolnienie od opłat za usługi opiekuńcze przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.