Pomoc uchodźcom

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWANIENIA OSOBOM Z UKRAINY

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa możliwe jest przyznanie świadczenia pieniężnego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie z tego tytułu będzie przysługiwało nie dłużej niż za okres 60 dni. Wysokość wspomnianej pomocy finansowej to 40 zł za osobę dziennie.

Wymagane dokumenty:

- dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy (informację o dacie wjazdu na terytorium Polski)

- numer PESEL obywatela Ukrainy

Wnioski można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 1, 05-091 Ząbki.

Do pobrania: WNIOSEK

Przedłużenie świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie powyżej 120 dni

Można ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, za okres dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy wyłącznie w sytuacji, gdy osoba zakwaterowana spełnia jeden z poniższych warunków:

  1. Posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy (orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze  zm.) lub dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności. Ponadto świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób. Wymagany dokument: polskie lub ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/niezdolności do pracy. Dokument potwierdzający niepełnosprawność wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności winien być przetłumaczony na j. polski przez tłumacza przysięgłego

  2. Ukończył 60 rok życia, w przypadku kobiety albo 65 rok życia, w przypadku mężczyzny

  3. Jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia. Świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci. Wymagany dokument: karta ciąży/zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę, wydane przez lekarza polskiej placówki medycznej

  4. Samotnie sprawuje w Polsce opiekę nad trojgiem i więcej dzieci. Świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko

  5. Jest małoletnim, który przybył do Polski bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim oraz małoletnim, który przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy (małoletni wymieniony w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego. Wymagany dokument: postanowienie sądowe o ustanowieniu opiekuna tymczasowego dla małoletniego

ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE

Uchodźcom z Ukrainy, których pobyt w Polsce został uznany za legalny i którzy uzyskali już numer PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. To wsparcie finansowe z przeznaczeniem na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków związanych z zakupem żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz opłatami mieszkaniowymi.

W przypadku dzieci, wniosek składa osoba uprawiona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wymagane dokumenty:

- dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy (informację o dacie wjazdu na terytorium Polski)

- numer PESEL

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 1, 05-091 Ząbki.

Do pobrania:

POSIŁEK DLA DZIECI W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU

Obywatel Ukrainy i dziecko którego pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy i który został wpisany do rejestru PESEL składa w Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o przyznanie posiłku w szkole, bądź przedszkolu.

Wymagane dokumenty:

- wniosek

- oświadczenie

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 1, 05-091 Ząbki.

Do pobrania: Oświadczenie

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Uprawnieni do pomocy są obywatele Ukrainy, których pobyt w Polsce został uznany za legalny i którzy uzyskali już numer PESEL.

Wniosek można złożyć rodzic dziecka lub opiekun tymczasowy ustanowiony przez Sąd.

Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia:

- zasiłek rodzinny,

- dodatki do zasiłku rodzinnego,

- becikowe,

- świadczenie rodzicielskie,

- świadczenie opiekuńcze.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach. Wymagane dokumenty oraz pliki do pobrania znajdą Państwo w zakładce

ŚWIDCZENIA RODZINNE.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 1, 05-091 Ząbkach lub drogą elektroniczną (PUE ZUS, obywatel.gov.pl, empatia, bankowość elektroniczna).

ŚWIADCZENIA PRZYZNAWANE Z ZUS

- na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+).

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

- na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy,  które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO).

Jest to świadczenie dla rodzica i opiekuna tymczasowego.

- do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w żłobku) – na:

- dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,

- dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,

- na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości

Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

- 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole– (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+).

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

- polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,

- adres mailowy osoby,

- polski numer telefonu,

- numer rachunku bankowego w Polsce.

PESEL

Od 16.03.2022r. w Urzędzie Miasta Ząbki możliwe jest nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed wojną i przekroczyli granicę z Polską po 24 lutego br. Nadany numeru PESEL umożliwi osobom z Ukrainy zalegalizowanie pobytu na okres do 18 miesięcy, skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy podjęcie pracy.

W związku z dużym zainteresowaniem oraz z utrudnieniami związanymi z tworzeniem się kolejek wnioski o nadanie numerów PESEL będzie można składać po uprzednim umówieniu wizyty, (telefonicznie )pod numerami:

➡️ 22 510-97-23

➡️ 22 510-97-24

➡️ 22 510-97-25

Niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania numeru PESEL:

1. Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL.

2. Dokument potwierdzający dane zawarte we wniosku, czyli paszport, dowód lub odpis aktu urodzenia.

3. Zdjęcie w kolorze na papierze fotograficznym w rozmiarze 35×45 mm, takie jak do dowodu osobistego bądź paszportu. Zdjęcie mogą być zrobione we własnym zakresie bądź wykonane bezpłatnie w punkcie fotograficznym, po wcześniejszym pobraniu informacji z Referatu Spraw Obywatelskich upoważniającej do bezpłatnego wykonania fotografii. Zdjęcia będą wykonywane w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 3/1 (vis a vis budynku urzędu ).

Obywatele Ukrainy ubiegający się o nadanie numeru PESEL mają 60 dni (od momentu przekroczenia granicy) na złożenie wniosku. Nie ma konieczności umawiania się na najbliższy możliwy termin.

Pomocne w procesie nadawania numeru PESEL będzie posiadanie polskiego numeru telefonu oraz adresu e-mail w polskiej lub międzynarodowej domenie. W trakcie nadawania numeru PESEL konieczne jest potwierdzenie poprzez hasło, które przychodzi smsem i e-mailem. Z ukraińskich numerów trwa to 6-8 godzin. Podobnie bywa z adresami e-mail w ukraińskich domenach.

POMOC RZECZOWA

Uruchomiliśmy zbiórkę rzeczy dla uchodźców z Ukrainy. Jeżeli chcesz pomóc sprawdź koniecznie aktualną listę potrzeb na stronie fb Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach lub zadzwoń pod nr tel. 22 5109 803

Obecnie zbieramy:

- środki higieny osobistej,

- pieluchy w każdym rozmiarze,

- nawilżane chusteczki nowe ręczniki,

- środki czystości, papier toaletowy i ręczniki papierowe,

- podstawowe lekarstwa i środki opatrunkowe,

- żywność z długim terminem ważności: woda, żywność do szybkiego przygotowania (instant), konserwy, makarony, kasza, ryż, cukier, mąka, kawa, herbata, mleko w proszku dla dzieci (każdy rodzaj), kaszki, słoiczki, kartony i torby do pakowania, worki na śmieci.

Zbiórka potrzebnych rzeczy odbywa się w MOSIR Ząbki, ul. Słowackiego 21. 

Punkt będzie przyjmował dary rzeczowe w godzinach:

  • środy od 8 do 12.

!!! Zdarza się, że potrzebujemy również meble, wanienki ,wózki dla dzieci, sprzęt AGD. Jeżeli ktoś ma możliwość przekazania tych rzeczy, prosimy o kontakt z pracownikiem OPS Ząbki pod numer tel. 22 510 98 03 lub ops@zabki.pl

NOCLEGI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach tworzy bazę danych osób deklarujących chęć przyjęcia pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Jeżeli deklarujesz chęć udzielenia schronienia skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ząbkach, pod nr tel. 22 5109 803 lub na adres email: ops@zabki.pl.

Jeśli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego - Dworzec Warszawa Zachodnia, Al. Jerozolimskie 142. W punkcie recepcyjnym otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce, zapewnione Ci zostanie tymczasowe zakwaterowanie w Polsce, otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

BAZA DANYCH

W związku z potrzebą tworzenia zbioru danych uchodźców przebywających na terenie Ząbek prosimy o przekazywanie informacji na temat osób przebywających pod numerem tel. 22 510 98 03 lub ops@zabki.pl

PAKIET INFORMACYJNY