Tekst do odczytu maszynowego

Tekst do odczytu maszynowego

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach

Zakres działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są dostosowane do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Obszar działania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach realizuje zadania na rzecz mieszkańców Ząbek.

Podstawowe zadana

Do podstawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej zalicza się:

 • praca socjalna,

 • przyznawanie świadczeń pieniężnych z zakresu pomocy społecznej – zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz pomocy rzeczowej;

 • koordynowanie i nadzór nad realizacją usług pomocy społecznej;

 • realizacja świadczeń rodzinnych,

 • przyznawanie świadczenia Za życiem,

 • prowadzenie spraw dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 • finansowanie posiłków w szkołach dla dzieci,

 • sprawienie pogrzebu osobom samotnym,

 • kierowanie do domów Pomocy Społecznej

Podstawowym narzędziem pracy pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach jest wywiad środowiskowy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach organizuje również pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podstawowym zadaniem Zespołu jest udzielenie pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy.

Jak skontaktować się z Ośrodkiem

1. Zapraszamy do nas w godziny pracy Ośrodka:

Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 1 w Ząbkach.

Ośrodek jest czynny w dni robocze, od poniedziałku do piątku:

 • Poniedziałek: 10 - 18

 • Wtorek: 8 - 16

 • Środa: dzień wewnętrzny

 • Czwartek: 8 - 16

 • Piątek: 7 - 15

2. Można do nas zadzwonić pod numer telefonu 22 510 98 03.

Aby bezpośrednio skontaktować się z pracownikami prowadzącymi określone sprawy, można samodzielnie wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na przekierowanie przez pracownika Ośrodka.

Numer wewnętrzne:

 • 08, 10, 12, 15, 32, 33, 20, 13 - pracownicy socjalni

 • 21, 31 - księgowość

 • 17, 19, 34 - świadczenia rodzinne i opiekuńcze

 • 18 - fundusz alimentacyjny

 • 06, 09, 22 - dodatki mieszkaniowe i karta dużej rodziny

 • 14 – asystent rodziny

   

3. Można wysłać e-mail pod adresy:

 • ops@zabki.pl – adres ogólny Ośrodka

   

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą skontaktować się z Ośrodkiem w następujący sposób:

 

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego1 , 05-091 Ząbki;

 • wysłać e-maila na adres: ops@zabki.pl – adres ogólny Ośrodka;

 • zadzwonić pod numer telefonu 22 510 98 03.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych

 1. Do budynku prowadzą schody z barierką, jest również podjazd dla osób o szczególnych potrzebach. Na parterze wydzielono punkt obsługi.

 2. Przy wejściu do budynku jest domofon umożliwiający kontakt z wybranym Działem OPS.

 3. Na piętro prowadzą schody. Brak windy. Schody są proste i wyposażone w poręcze.

 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 5. Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.

 6. Na stronie internetowej jest dostępny tłumacz języka migowego - link do tłumacza języka migowego