Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

 

Czym jest Karta Dużej Rodziny?
Jest to ogólnopolski system zniżek dla rodzin wielodzietnych posiadających 3 lub więcej dzieci.
 
Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
Każdemu członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica w chwili składania wniosku, mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, tj.:
- ojcu i matce
- małżonkowi rodzica
- dziecku,  jeżeli  w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania
- rodzicowi (rodzicom) i małżonkowi rodzica, który miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
 
Kartę mogą otrzymać również rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze.
 
UWAGA! Należy pamiętać, że aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni - w stosunku do co najmniej trojga dzieci - władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.
Dlatego do wniosku należy dołączyć oświadczenie o władzy rodzicielskiej ZKDR-03 dla każdego z rodziców.
 
!!! Karta Dużej Rodziny przyznawana jest ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej!
 
Na jaki okres można otrzymać Kartę Dużej Rodziny?
 • rodzice - bezterminowo;
 • małżonek rodzica (oznacza to osobę, która jest rodzicem mniej niż 3 dzieci) - bezterminowo, chyba że rodzic:
  • zmarł,
  • utracił prawo do posiadania Karty,
  • małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód,
  • sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa;
 • dzieci:
  • do ukończenia 18 roku życia
  • do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w:
   • szkole - do 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
   • szkole wyższej - do 30 września roku akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki.
 • dzieci niepełnosprawne powyżej 18 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znaczym stopniu niepełnosprawności:
  • na okres ważności orzeczenia;
 • rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka - bezterminowo;
 • dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
!!! Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka.
 
Od 1 marca 2024r. KDR dostępna jest w dwóch formach:
 • tradycyjna (plastikowa)
 • elektroniczna (dostępna w aplikakacji mObywatel)
- Wysokość opłaty za wyrobienie duplikatu KDR - 15, 00 zł /szt.
- Domówienie drugiej KDR - 10,00 zł/szt.
 
 
 
 
Jak zawnioskować na KDR?
1. Złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w OPS Ząbki (pkt przyjęć wniosków przy ulicy Wojska Polskiego 1)
2. Wysłać wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu emp@tia.
 
Gdzie skorzystać?
 
Do pobrania:
UWAGA! Strony 3 i 4 wniosku drukujemy dla każdej osoby w rodzinie.
2. Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej. - WYMAGANE na każdego z rodziców
(gdy wnioskujesz pierwszy raz o kartę dla co najmniej 3 dzieci lub przedłużasz ważność karty)
Akty prawne:
1.  Ustawa z dn. 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
 
Kontakt:
e-mail: dzialrealizacji@zabki.pl
tel. 22-510-98-22