Podsumowanie Projektu

Miasto Ząbki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach w dniu 9 września 2023 r. podpisał umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Porzuć bóle i troski, Senior aktywny to senior ząbkowski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Podziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Nr umowy: RPMA.09.02.01-14-j503/23-00.

Celem projektu było zwiększenie aktywności i uczestnictwa 25 osób, w tym 3 osoby ze statusem UKR (łącznie: 20 kobiet i 5 mężczyzn) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mieszkańców Miasta Ząbki w życiu społecznym poprzez zindywidualizowane działania w nowo utworzonym Klubie Seniora w Ząbkach.

Okres realizacji: 01.09.2023 do 31.12.2023 r. Całkowita wartość projektu wyniosła: 289 461,25 zł, z czego: 1) dofinansowanie ze środków europejskich: 231 569,00 zł, 2) dotacja celowa budżetu państwa: 37 629,95 zł.

W ramach projektu zrealizowano:

 1. Indywidualna ścieżka wsparcia dla 25 seniorów, zgodnie z założeniami wniosku
  o dofinansowanie przeprowadzono dla 25 Uczestników projektu diagnozę sytuacji problemowej. Przeprowadzona została przez psychologa (2godz./os.) we współpracy
  z fizjoterapeutą i pracownikiem socjalnym (2godz./os.), łączna liczba godzin diagnozy wyniosła 100. Opracowano dla każdego Uczestnika projektu Indywidualną Ścieżkę Wsparcia. Etap ten pozwolił ocenić indywidualne potrzeby Uczestników projektu.

 2. Usługi opiekuńcze dla seniorów - sekcja Zdrowie, w ramach zadania zorganizowano:

 • Wykłady ze specjalistami:

- Trener personalny – 4 godz.

- Dietetyk – 4 godz.

- Fizjoterapeuta – 4 godz.

- Pielęgniarka – 4 godz.

- Ratownik medyczny – 4 godz.

- Kosmetyczka – 4 godz.

 

 • Zajęcia Taniec dla seniora – warsztaty w zakresie nauki tańca w tym tańca nowoczesnego, rozwoju ruchowego przez taniec z uwzględnieniem upodobań
  i zainteresowań seniorów, łącznie 20 godzin zajęć w formule 5 spotkań po 4 godziny.

 • Gimnastyka rehabilitacyjna 60+ - warsztaty w zakresie ćwiczeń ogólnorozwojowych mające na celu podniesienie sprawności fizycznej, utrzymania dobrej kondycji seniorów, łącznie 36 godzin zajęć w formule 9 spotkań po 4 godziny.

 • Zajęcia nordic walking – praktyczna nauka zajęć aktywnościowych nordic - walking zapoczątkuje i zapozna uczestników z zasadami i regułami ww. aktywności, łącznie 12 godzin zajęć w formule 3 spotkań po 4 godziny.

 • Zajęcia aqua aerobik – czyli gimnastyka ogólnorozwojowa dla seniorów przeprowadzona w wodzie, łącznie 10 osobogodzin.

 • Trening pamięci – zajęcia zwiększające aktywność i uczestnictwo seniorów
  w życiu społecznym. Poznanie sposobów działania pamięci, ćwiczenia nad poprawą ogólnej sprawności umysłowej oraz koncentracji, metody i techniki usprawniające działanie pamięci, a także poznanie zasad zapamiętywania, łącznie 24 godzin zajęć
  w formule 6 spotkań po 4 godziny.

 1. Usługi opiekuńcze dla seniorów - sekcja Edukacyjna, w ramach zadania zorganizowano:

 • Zajęcia edukacyjne pn.: „e-Senior” – zajęcia obejmowały m.in.: podstawy obsługi komputera w zakresie podstawowych umiejętności komunikacji ze światem zewnętrznym (w tym wyszukiwarki: rozkładów jazdy autobusów i pociągów, e-płatności, godzin otwarcia przychodni i aptek, rezerwacja wizyty u lekarza, IKP, e-recepta, e-prasa, e-zakupy), komunikacja za pomocą skype’a- komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu, obsługa laptopa i/lub tabletu, łącznie 32 godzin zajęć w formule
  8 spotkań po 4 godziny.

 • Zajęcia „Bezpieczny Senior” - Zajęcia obejmowały m.in.: kwestie bezpieczeństwa prawnego seniorów, typy najczęściej popełnianych przestępstw wobec seniorów, bezpieczeństwo transakcji, prawo umów w obrocie, łącznie 16 godzin zajęć w formule
  4 spotkań po 4 godziny.

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne i rodzinne mające na celu pomoc w rozwiązaniu problemów: osobistych, rodzinnych, dnia codziennego, z którymi borykają się seniorzy, łącznie 25 godzin indywidualnych spotkań po 1 godz. każde.

 1. Usługi opiekuńcze dla seniorów - sekcja Aktywność, w ramach zadania zorganizowano:

 • Zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania seniorów – zajęcia obejmowały
  2 rodzaje warsztatów: zajęcia muzyczne i taneczne (12 godz.) oraz zajęcia z zakresu śpiewu ludowego i okolicznościowego (40 godz.), łącznie 52 godzin zajęć w formule 26 spotkań po 2 godziny.

 • Wyjścia i wyjazdy kulturalne - zorganizowano 3 wyjazdy dla Uczestników projektu do podmiotów związanych z szeroko pojętą kulturą i sztuką: 1 wyjazd do Teatru Kamienica
  w Warszawie oraz 2 wyjazdy do Kina Helios w Wołominie.

 • Organizacja Dnia Seniora - zorganizowano obchody Dnia Seniora, w spotkaniu oprócz Uczestników projektu wzięli udział pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

 • Grupa samopomocowa/wolontariat senioralny - W ramach spotkań powstał Klub wolontariatu, który zorganizował akcję „Seniorzy czytają dzieciom”, Międzypokoleniowy wolontariat społeczny (spotkania z dziećmi, młodzieżą). Działania te wpłynęły pozytywnie na postrzeganie osób starszych w środowisku i m. in. stereotypów związanych z osobami starszymi. Zorganizowano 4 spotkania.

 • Działalność Klubu Seniora w Ząbkach przyniosła liczne pozytywne aspekty, które wzbogaciły życie Uczestników projektu oraz wniosły istotne korzyści dla społeczności lokalnej.