Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – ważne informacje

Utworzono dnia 17.06.2024

W związku z uchyleniem art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. 2024 r. poz.167 z pózn. zm.) zmienionej ustawą z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2024 r. poz.232), zmieniającym zasady wypłaty świadczeń na podstawie w/w ustawy, świadczenie przysługujące osobom zapewniającym na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy będzie wypłacane za okres do 30 czerwca 2024 roku.

Po upływie tego terminu obywatele Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny, nadal będą mogli uzyskać pomoc w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zakwaterowania zbiorowego będących własnością lub przedmiotem trwałego zarządu jednostek sektora finansów publicznych.

Informujemy, że wnioski o w/w świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie udzielone obywatelom Ukrainy do dnia 30 czerwca 2024 roku, należy złożyć w terminie do miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone po wskazanych terminach będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w siedzibie OPS Ząbki oraz pod numerami telefonów: 22 510 98 03, 22 510 98 06.