Praca!!!

Utworzono dnia 06.03.2023
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach w ramach realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023" zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych.
 
Usługi te polegają na opiece nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki.
Wsparcie realizowane będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na terenie miasta Ząbki.
Kwalifikacje osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej:
• Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu);
• Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt:
nr tel: (22) 510 98 16
e-mail: ops@zabki.pl