Informacja - nieodpłatna pomoc

Utworzono dnia 13.02.2023

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w 2023 r. realizuje, na terenie Powiatu Wołomińskiego, zadania publiczne polegające na prowadzeniu trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji oraz trzech punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji. W ramach ww. zadań Fundacja podejmuje również działania z zakresu edukacji prawnej. Na potrzeby związane z powierzonymi zadaniami została utworzona strona internetowa (strona) oraz utworzono dedykowany profil w mediach społecznościowych (profil).

Prawnicy oraz doradcy obywatelscy Fundacji udzielają nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w następujących lokalizacjach, terminach i godzinach:

Punkt Nr 6 - Radzymin, ul. Letnia 15 - nieodpłatna pomoc prawna: w poniedziałki w godz. 10.00 - 14.00, we wtorki w godz. 8.00 - 12.00, we środy w godz. 10.00 - 14.00, w czwartki w godz. 12.30 - 16.30,  w piątki w godz. 16.00 - 20.00.

Punkt Nr 7 - Strachówka, ul. Norwida 6 - nieodpłatna pomoc prawna: w poniedziałki w godz. 14.30 - 18.30, we wtorki w godz. 12.30 - 16.30, we środy w godz. 14.30 - 18.30, w czwartki w godz. 8.00 - 12.00,, w piątki w godz. 11.30 - 15.30.

Punkt Nr 8 - Wołomin, ul. Wieleńska 29A - nieodpłatna pomoc prawna: w poniedziałki w godz. 8.00 - 12.00, we wtorki w godz. 8.00 - 12.00, we środy w godz. 8.00 - 12.00, w czwartki w godz. 12.00 - 16.00, w piątki w godz. 12.00 - 16.00.

Punkt Nr 9 - Dąbrówka, ul. Kościuszki 12/Ząbki, ul. Kościelna 2 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie: w poniedziałki (Dąbrówka) w godz. 12.00 - 16.00; we wtorki (Ząbki) w godz. 17.00 - 21.00,  we środy (Dąbrówka) w godz. 15.00 - 19.00, w czwartki (Ząbki) w godz. 17.00 - 21.00, w piątki (Ząbki) w godz. 16.00 - 20.00.

Punkt Nr 10 - Jadów, ul. Dreszera 17  - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie: w poniedziałki w godz. 12.00 - 16.00, we wtorki w godz. 12.00 - 16.00, we środy w godz. 9.00 - 13.00, w czwartki w godz. 10.00 - 14.00, w piątki w godz. 10.00 - 14.00.

Punkt Nr 11 - Klembów, ul. Żymirskiego 1A/Poświętne, ul. Krótka 1 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie: w poniedziałki (Klembów) w godz. 9.00 - 13.00, we wtorki (Poświętne) w godz. 11.00 - 15.00, we środy (Poświętne) w godz. 7.30 - 11.30, w czwartki (Klembów) w godz. 13.00 - 17.00, w piątki (Klembów) w godz. 8.00 - 12.00.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowania osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym; wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym;  nieodpłatną mediację; sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. Z kolei nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację. Fundacja dysponuje zasobami kadrowymi pozwalającymi na świadczenie nieodpłatnej mediacji.

Dla osób, które nie mogą skorzystać z wizyty w punkcie prowadzonym przez naszą Fundację nieodpłatna pomoc prawna może być udzielona w sposób zdalny, tj. przez telefon, za pomocą dedykowanego adresu mailowego, w formie czatu lub za pomocą wideoporady. Poza dostępem do nieodpłatnych porad prawnych Fundacja zapewnia, w ramach realizowanego zadania, możliwość specjalistycznych konsultacji świadczonych przez: adwokata kościelnego, doradcę podatkowego, doradcę restrukturyzacyjnego i psychologa. Fundacja zapewnia również możliwość realizacji porady przy udziale tłumaczy języków: angielskiego, czeskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, niemieckiego i ukraińskiego oraz przy udziale tłumacza polskiego języka migowego.

Informacje o zasadach dostępności zdalnych form pomocy prawnej, jak też dodatkowych i specjalistycznych  usług zostały umieszczone na naszej stronie internetowej, pod wskazanym, na początku, adresem internetowym.

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje również, iż w celu umożliwienia osobom o szczególnych potrzebach skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej powołany został koordynator ds. dostępności. Wskazany koordynator obsługuje dedykowaną infolinię, na której udzielane są informacje m.in. o możliwości i warunkach zorganizowania porady z udziałem tłumacza polskiego języka migowego, tłumacza MIGAM, o lokalizacji punktów prowadzonych nasz naszą Fundację, ich specjalizacji, godzinach pracy, dostępności miejsc parkingowych czy też dostępności podjazdu lub windy. Szczegółowe informacje na temat zakresu informacji udostępnianych przez koordynatora ds. dostępności znajdują się w tym miejscu.