Program Dobry Start

Dobry Start  to świadczenie w wysokości 300zł na każde dziecko uczące się w szkole
- bez względu na dochody.
 

Kiedy należy składać wnioski w związku z rozpoczęciem 1 września 2020 r. roku  szkolnego 2020/2021?

 • Wniosek o świadczenie dobry start można składać:
  • online od 1 lipca 2020 r. przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
  • przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS
  • od 1 sierpnia 2020 r. także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach lub za pośrednictwem poczty.
 • Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są  przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
 • Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020 r.
 • Wnioski złożone po 30 listopada 2020 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
 • Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

 

Komu przysługuje świadczenie Dobry Start?

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku:

 • rodzicom,
 • opiekunom faktycznym,
 • opiekunom prawnym,
 • rodzinom zastępczym,
 • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
 • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych,
 • osobom uczącym się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dobry Start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

 • 20 roku życia,
 • 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

!!! Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

- ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
- ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

!!! W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie Dobry Start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Szkoła czyli:

 • szkoła podstawowa,
 • szkoła ponadpodstawowa,
 • klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej,
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy,
 • szkoły policealne i szkoły dla dorosłych,

 

Komu nie przysługuje świadczenie Dobry Start?

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje:

 • na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.
 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w:
  • domu pomocy społecznej,
  • schronisku dla nieletnich,
  • zakładie poprawczym,
  • areszcie śledzczym,
  • zakładzie karnym,
  • szkole wojskowej,
  • lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.

 

Do pobrania:
2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start - wypełnij tylko w przypadku, gdy liczba dzieci jest większa niż liczba dostępnych pozycji we wniosku powyżej
 
Akty prawne:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2019 r. poz. 1343)
 
Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej MRPiPS pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start.